1.

Domaszék Nagyközség Önkormányzat

 • székhely: 6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.
 • képviselő: Sziráki Krisztián polgármester
 • törzsszám: 726544
 • adószám: 15726542-2-06
 • KSH szám: 15726542-8411-321-06
 • elérhetőség: tel: 62/284-011, e-mail: hivatal@domaszek.hu
 • honlap: www.domaszek.hu

2.

Az adatkezelő a személyes adatok kezelését az érintett hozzájárulásával és beleegyezésével, vagy az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség, az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végezheti. Az érintett hozzájárulásával személyes adat csak akkor kezelhet, ha a hozzájárulás megadása az érintett részéről tevőleges, önkéntes és egyértelmű. A hozzájárulás megadásának bizonyíthatónak kell lennie, tehát arról írásos (papír, elektronikus) dokumentumnak kell rendelkezésre állnia, illetve hang, illetve videó felvételnek kell lennie. A célhoz kötöttség elve alapján a hivatalban és az önkormányzatnál a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, a személyes adatok nem kezelhetőek a célokkal össze nem egyeztethető módon.

3.

Adatkezelés jogalapja:

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
 • 2013. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről;
 • 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól;
 • 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól;
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról;
 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól;
 • 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról;
 • 429/2017. (XII.20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól;
 • 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásokról;
 • 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről;
 • 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról;
 • 2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról;
 • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről;
 • 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről;
 • 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól;
 • 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről;
 • 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről;
 • 70/2003. (VI.27.) FVM rendelet a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről;
 • 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól;
 • 2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről;
 • 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről;
 • 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról;
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről;
 • 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról;
 • 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről;
 • 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről;
 • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről;
 • 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról;
 • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról;
 • 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról;
 • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról;
 • 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről;
 • 1999. évi LXIII. törvény a közterület-felügyeletről;
 • 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről;
 • 30/1988. (IV.24.) MT rendelet a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról;
 • 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről;
 • 2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról;
 • 1990. évi C. törvény a helyi adókról;
 • 1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról;

4.

Az adatkezelő a korlátozott tárolhatóság elve érvényesítése érdekében a személyes adatokat az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig tárolja figyelembe véve az adatkezelőre irányadó dokumentum megőrzési jogszabályi kötelezettséget és az iratkezelési terv szerint meghatározott irat selejtezési határidőket.

5.

a) az átláthatóság és az érintett jogainak gyakorlására vonatkozó intézkedések körében:

 • az átlátható tájékoztatáshoz és kommunikációhoz való jog: az adatkezelő törekszik arra, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információ és tájékoztató átlátható, érthető, világos, közérthető és tömör legyen.
 • a joggyakorlásra vonatkozó intézkedésekkel összefüggő jogok: az adatkezelő dolgozói elősegítik az érintettek egyes jogainak gyakorlását, így a hozzáférési jog, a helyesbítéshez való jog, a törléshez való jog, az adatkezelés korlátozásához való jog, az adatkezelő értesítési kötelezettségéhez fűződő jog, az adathordozhatósághoz való jog, valamint a tiltakozáshoz való jog gyakorlását.

b) a tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés témakörében:

 • Az érintett jogosult az adatkezelésről az információkhoz való jog alapján megfelelő információt kapni, ha a személyes adatokat a hivatal, vagy az önkormányzat az érintettől gyűjti, illetve, ha az adatokat a hivatal, vagy az önkormányzat nem az érintettől szerzi meg.
 • a hozzáférési jog: az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban vannak-e, a folyamatban lévő adatkezelésről információkat kapjon, különösen az adatkezelés céljáról, az érintett személyes adatainak kategóriáiról, a címzettek kategóriáiról, személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról, érintett jogairól, panasz benyújtásának jogáról, ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információról, automatizált döntéshozatal tényéről.

c) a helyesbítés és törlés témakörében:

 • a helyesbítéshez való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
 • a törléshez való jog: az érintett joga, hogy kérje a rá vonatkozó személyes adatok törlését és az adatkezelő kötelessége pedig, hogy a személyes adatokat a feltételek fennállása esetén indokolatlan késedelem nélkül törölje.
 • az adatkezelési korlátozáshoz való jog: az érintett jogosult kérni, hogy az adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését.
 • az adathordozhatósághoz való jog: az érintett jogosult az adathordozhatóság jogának gyakorlására.

d) a tiltakozáshoz való jog és az automatizált döntéshozatal témakörében:

 • a tiltakozáshoz való jog: az érintett jogosult, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon a személyes adatainak közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványának gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához, illetve az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen.
 • az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jogok: az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

6.

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatlekezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Az Infotv. 52. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi és InformációszabadságHatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • telefon: +36 (1) 391-1400
 • fax: +36 (1) 391-1410
 • honlap címe: www.naih.hu